Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus koskee kaikkia

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista ympäristöön. Kantovedet voidaan imeyttää maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Kiinteistön jätevesijärjestelmistä ja niiden sijainnista tulee olla saatavilla kirjallinen selvitys sekä käyttöön ja huoltoon liittyvät asiakirjat. Selvitys liitteineen tulee säilyttää kiinteistöllä.

Viemäriverkostojen ulkopuoliset alueet

Haja-asutusalueilla on pitänyt uusia jäteveden käsittelyjärjestelmä 31.10.2019 mennessä, mikäli se on rakennettu ennen vuotta 2004 ja kiinteistö sijaitsee alle 100 m päässä vesistöstä tai se sijoittuu vedenhankintakäytössä tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella. 

Muulla alueella jäteveden käsittelyjärjestelmä tulee uusia sitten, kun tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan TAI tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Edellä mainituista vaatimuksista vapautuvat kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Tällöinkään jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ja kiinteistöllä tulee olla käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä.

Poikkeaminen perustason puhdistusvaatimuksista

Kunta voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myöntäminen edellyttää, että lomakkeen 1 OHJEET-sivulla esitetyt perusteet täyttyvät. Poikkeamista haetaan seuraavilla lomakkeilla (aina täytetään lomake 1 ja Liite 2 sekä poikkeamisperusteesta riippuen Liite 3A, 3B tai 3D). Lisäksi aina on liitettävä mukaan asemapiirros. Poikkeamispäätöksestä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.  

Miten kannattaa edetä, jos jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

  • Selvitä, voiko kiinteistöäsi liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Liity, jos se on mahdollista.
  • Selvitä, onko mahdollista rakentaa naapureiden kanssa yhteinen jätevesijärjestelmä.
  • Päädyitkö kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään? Hanki siinä tapauksessa pätevä suunnittelija, joka laatii suunnitelman kiinteistöllesi sopivimmasta jätevesijärjestelmästä. Huolehdi, että otatte huomioon ympäristönsuojelulain (527/2014) 16. luvussa esitetyt vaatimukset jätevesien käsittelystä.
  • Hae jätevesijärjestelmälle lupa kunnan rakennustarkastajalta. Liitä lupahakemukseen suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.
  • Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje.
  • Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta.