Ympäristölupa

Ympäristölupa pitää hakea toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraiset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1. Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) määrittelee, käsitteleekö luvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vai aluehallintovirasto. Luvanvaraiselle uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan lupa. Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

 

Lisätietoa, hakemuslomakkeet ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta Ympäristölupa

Yleinen ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely perustuu ympäristönsuojelulain 115 a §:än. Se on ympäristölupamenettelyn kaltainen kevennetty menettely toiminnoille, joiden ympäristövaikutukset katsotaan vähäisiksi. Ilmoituksenvaraiset toiminnat löytyvät ympäristönsuojelulain liitteestä 4. Näihin lukeutuvat muun muassa suurin osa eläinsuojista sekä ampumaradoista. 

Lisätietoa, hakemuslomakkeet ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta  Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Rekisteröintimenettely

Rekisteröintimenettely perustuu ympäristönsuojelulain lukuun 11. Rekisteröinti on kirjaamistoimenpide ja toiminnan valvonta perustuu toimialaa koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamiseen. Rekisteröintimenettelyssä ei tehdä hallinnollista päätöstä tai anneta määräyksiä. Rekisteröinnille on määrätty tietyt kriteerit, joiden tulee täyttyä, jotta toiminta voidaan rekisteröidä. Esimerkiksi jos toiminta sijaitsee pohjavesialueella, sinun tulee hakea toiminnalle ympäristölupaa.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) liitteen 2 mukaiset toiminnot:

  • polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiatuotantolaitokset
  • nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
  • asfalttiasemat
  • kemialliset pesulat
  • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
  • kiinteät betoniasemat
  • betonituotetehtaat

Lisätietoa, rekisteröinti-ilmoituslomakkeet ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta YSL:n mukainen rekisteröinti

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja työvaiheista on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi kertaluonteisesta louhinnasta ja kivenmurskauksesta. Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä ilmoitus, ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja. 

Meluilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa.

Lisätietoa, lomakkeet ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta Ympäristönsuojelun kertaluonteiset ilmoitusmenettelyt