Vesihuoltolain mukaiset vapautukset liittymisestä vesijohtoon ja jätevesiviemäriin

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen laissa säädetyillä perusteilla.

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (hakemuksella) on myönnettävä, jos seuraavat kohdat täyttyvät, vesihuoltolaki 2001/119 § 11 

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;

Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Ja edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti eikä niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee vapautushakemuksen. Ennen päätöksen tekemistä ympäristönsuojeluviranomainen varaa vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja ELY-keskukselle tilaisuuden tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaiselta pyydetään hakemukseen liittyen lausunto.