Maa-aineslupa sekä maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhtenäislupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa haetaan hakemuslomakkeella ja mukaan liitettävällä ottamissuunnitelmalla. Lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi. Maa-ainesten otto voi edellyttää myös muita lupia, kuten ympäristöluvan tai vesilain mukaisen luvan. Jos ottamisalue on yli 25 hehtaaria tai otettava vuotuinen ainesmäärä on yli 200 000 kuutiota, lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) mukainen arviointiselostus, laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

 

Myös kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos otettavan maa-aineksen määrä on yli 500 m3.

 

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa maa-ainesten ottamishanketta koskeva lupahakemus pääsääntöisesti käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä (yhtenäislupa). Ympäristölupaa tarvitaan maa-ainesten ottamiseen, kun kyseessä on:

  • kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
  • kiinteä murskaamo, kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

 

Edellä mainittua vähäisempäänkin toimintaan on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.