Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain, vesihuoltolain, maastoliikennelain ja nitraattiasetuksen mukaiset lupa- ja ilmoitusasioiden viranomaistehtävät sekä niiden lakisääteiset valvontatehtävät.  

Ympäristönsuojelun taksa

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun tämän lain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä tai muista tässä pykälässä mainituista valvontatoimista. Vastaava säännös on myös vesilain (587/2011) 18. luvun 12 §:ssä ja jätelain (646/2011) 144 §:ssä sekä maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:ssä, vesiliikennelain (782/2019) 106 §:ssä ja vesihuoltolainsäädännössä (119/2001). Maa-aineslain (555/1981) 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta voidaan periä maksu.